โรงเรียนสิริเทพ

L21st Century Challenging Education

โทร.02-2764520 |

โรงเรียนสิริเทพ

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสิริเทพ  ตั้งอยู่เลขที่ 88/2 วัฒนานิเวศน์ 5   ถนนสุทธิสาร  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10320

โทรศัพท์ 02-2758306   โทรสาร 02-6934661
E-mail :sirithep_data@hotmail.com    website : www.sirithep.ac.th

เปิดสอนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6


พิธีเปิดโรงเรียนสิริเทพ

ประวัติโรงเรียนสิริเทพ

โรงเรียนสิริเทพเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2528 ผู้ก่อตั้งคือ นางวิสสุดา นาคทัต เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนชาย–หญิง ประเภทนักเรียนไป – กลับ


พ.ศ. 2536 
ได้รับรางวัลโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น  เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2537  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก

พ.ศ. 2539   ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้มีผลงานการสอนจริยศึกษาดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2542  ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน

พ.ศ. 2548  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีผลการประเมิน ผ่านทุกมาตรฐานในระดับดีและพอใช้

พ.ศ. 2551  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  มีผลการประเมิน ผ่านทุกมาตรฐาน ในระดับดีมาก  12 มาตรฐาน  และระดับดี  2  มาตรฐาน

พ.ศ. 2557  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  มีผลการประเมิน  ผ่านทุกมาตรฐาน ในระดับดีมาก   9  มาตรฐาน  และระดับดี   3  มาตรฐาน

โรงเรียนสิริเทพ พ.ศ. 2528
โรงเรียนสิริเทพ พ.ศ. 2528
โรงเรียนสิริเทพ
โรงเรียนสิริเทพ พ.ศ. 2540